KONKURS
Wrocławskiej Orkiestry Kameralnej  LEOPOLDINUM
na OPERĘ DLA DZIECI
organizowany przez Filharmonię im. W. Lutosławskiego
rozstrzygnięty


Jury pod przewodnictwem Marty Ptaszyńskiej w składzie:
Marta Ptaszyńska, Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Aleksandra Gryka - w konsultacji z Ernstem Kovacicem, przyznało dwie nagrody spośród 9 nadesłanych kompozycji.  Jury nie przyznało II nagrody.

Laureatem I nagrody został Kamil Kosecki za kompozycję p.t. Nasz Las (autor libretta: Marcin Banasik).  
III nagrodę otrzymała Alina Kubik (także autorka libretta) za kompozycję p.t.  Magiczne Kredki.

Jury kierowało się w przyznaniu nagród następującymi kryteriami:
- zgodności z tematyką libretta odpowiadającą tematowi     
konkursu: „… spektakl wprowadzający dzieci do świata Global
Village w podobny sposób jak opera Paula Hindemitha Wir
bauen eine Stadt“),
- możliwością wykonania przez najmłodszych wykonawców
- tematyką, która mieści się w percepcji dzieci

Nagrodzona opera zostanie wykonana w ramach FESTIWALU LEO       w maju 2009 roku we Wrocławiu.  Autorem programu festiwalu jest szef artystyczny orkiestry Ernst Kovacic a organizatorem Filharmonia im. W. Lutosławskiego, w skład której wchodzi orkiestra LEOPOLDINUM.  FESTIWAL LEO to nowość w historii zespołu a głównym celem jest przedstawienie nowego wizerunku orkiestry, zespołu otwartego na różnorodny repertuar i podejmującego wyzwania tworzenia wydarzeń w połączeniu z innymi dziedzinami sztuki.  Jednym z nich jest opera dla dzieci i przez dzieci (z orkiestrą LEOPOLDINUM) wykonana.

Sekretarz konkursu
Barbara Migurska


31 stycznia 2009 roku


Libretto:
 • oryginalnie istniejące libretta bądź adaptacje wykorzystujące gotowy opublikowany tekst wymagają załączonej zgody autora bądź jego spadkobierców a odpowiedzialność za prawo do wykorzystania tekstu ponosi kompozytor
 • tekst w języku polskim bądź angielskim
 • mile widziane libretta napisane przez samych kompozytorów!

Regulamin konkursu:
 • Organizatorem konkursu jest Filharmonia im. W. Lutosławskiego działająca w imieniu Ernsta Kovacica, dyrektora artystycznego FESTIWALU LEO i Wrocławskiej Orkiestry Kameralnej LEOPOLDINUM
 • Skład orkiestry:
smyczki (6-5-4-3-1)
kilka instrumentów dętych wybranych spośród: flet, obój, klarnet, fagot, waltornia
instrument klawiszowy elektryczny (keyboard)
gitara elektryczna
perkusja dla maksimum dwóch wykonawców profesjonalistów - byłoby wskazane aby część partii instrumentalnych na perkusję była dodatkowo wykonana przez dzieci.
 • Śpiewane partie solowe:
do 7 osób maksimum i  powinny być wykonane przez dzieci w wieku szkolnym
(I i II stopnia) lub przez chór dziecięcy.
 • czas trwania kompozycji:    25 – 35 minut
 • zakres konkursu:        ogólnopolski
 • limit wieku kompozytora    do 40 lat (w 2009 roku)
 • do udziału w konkursie będą dopuszczone utwory nie wykonane publicznie, nie opublikowane i nie nagrodzone w innych konkursach
 • powołane przez organizatorów  konkursu Jury pod przewodnictwem Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil przyzna następujące nagrody pieniężne dla kompozytorów i autorów libretta proporcji 3/4 i 1/4
I - 28000,-PLN brutto.
II – 16000,-PLN brutto
III – 8000,-PLN
Jury może dokonać innego podziału nagród a także może zadecydować o nie przyznaniu nagród
 • nagrodzona I nagrodą opera znajdzie się w programie koncertu-spektaklu  FESTIWALU LEO w maju 2009 roku we Wrocławiu.

Nadesłany materiał musi zawierać:
 • 5 wydrukowanych egzemplarzy partytury opatrzonych literowym godłem
 • CD z zapisem elektronicznym partytury
 • zgodę kompozytora na opracowanie i dostarczenie głosów       w formie czytelnej w ciągu 3-ch tygodni od dnia ogłoszenia wyników
 • zgodę kompozytora na prawykonanie kompozycji w maju 2009 roku we Wrocławiu i zrzeczenie się tantiem od tego jednego wykonania oraz wyrażenie zgody na archiwalną rejestrację fonii i/lub wizji   libretto i scenopis
 • zgodę autora libretta na wykorzystanie tekstu przez kompozytora
 • do partytury należy załączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem i  zawierającą  następujące dane:
imię i nazwisko kompozytora oraz krótki życiorys zawierający datę urodzenia
imię i nazwisko autora libretta
dane kontaktowe
tytuł i czas trwania kompozycji
ewentualny komentarz słowny
ponadto może zawierać:
 • sugestie scenograficzne do ewentualnego wykorzystania

Termin:        przygotowane materiały należy przysłać do Sekretarza Konkursu Barbary Migurskiej
Adres:
Wrocławska Orkiestra Kameralna LEOPOLDINUM
Filharmonia im. W. Lutosławskiego
Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 19
50-044 Wrocław
z dopiskiem: KONKURS LEO FESTIWAL
do dnia 30 listopada 2008 roku (decyduje data stempla pocztowego)

Pozostałe warunki:
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.
 • Kompozycje nie spełniające wymogów Regulaminu nie będą rozpatrywane przez Jury.
 • Partytury nagrodzonych utworów stają się własnością Filharmonii im. W. Lutosławskiego a partytury utworów nie nagrodzonych będą zwracane na życzenie uczestników konkursu w  terminie do 3-ch miesięcy po ogłoszeniu wyników konkursu.

ZAPRASZAMY